Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Σκοπός μαθήματος

1. Η ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης στους φοιτητές/φοιτήτριες με σκοπό την συστηματική προσέγγιση και αντιμετώπιση των στρατηγικής φύσεως προβλημάτων κατά την άσκηση του μάνατζμεντ.

2. Η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων ως προς:

• την αναζήτηση, ανάλυση και εκτίμηση των κύριων συνθηκών λειτουργίας του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, όπως και των βασικών προϋποθέσεων κάτω από τις οποίες πρέπει να λαμβάνονται οι στρατηγικής σημασίας αποφάσεις,

• τα διάφορα επίπεδα και είδη εναλλακτικών στρατηγικών μεταξύ των οποίων η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ώστε να επιτύχει σταθερή αναπτυξιακή πορεία,

3. Η εξοικείωση με τις μεθόδους, συστήματα, υποδείγματα και διαδικασίες του Στρατηγικού Μάνατζμεντ με σκοπό τη δυνατότητα αξιοποίησής τους κατά τo σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της επιλεγόμενης στρατηγικής.

Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται τόσο μέσα από τη διεξαγωγή των διαλέξεων του μαθήματος όσο και με την συστηματική ανάλυση και μελέτη σημαντικού αριθμού πραγματικών περιπτώσεων, την παρουσία προσκεκλημένων ομιλητών/στελεχών επιχειρήσεων ή/και επισκέψεων σε επιχειρήσεις, καθώς και την ενασχόληση των φοιτητών/φοιτητριών με επί μέρους αντικείμενα του μαθήματος ως θέματα εργασιών.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα θα προσπαθήσει να προσεγγίσει μια πληθώρα προβλημάτων που απασχολούν κάθε επιχείρηση. Ενδεικτικά θα αναπτύξουμε:

1. Τα βήματα και τις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής.
2. Τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές; Κάτω από ποιες συνθήκες; (π.χ. Στρατηγική Γαλάζιων -Κόκκινων Ωκεανών). Ποιες ενδείκνυνται για την επίτευξη (διατηρήσιμου) ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος; Πως θα επιλέξει και τι θα πρέπει να προσέξει;
3. Τον τρόπο με τον οποίο δύναται μία επιχείρηση να τοποθετηθεί στην αγορά και απέναντι στον ανταγωνισμό, ώστε να τον αντιμετωπίσει/ υπερνικήσει προς όφελός της ή και να «επιτεθεί».
4. To πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει και να συνδυάσει τους πόρους και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην αγορά.
5. Ποια σύγχρονα εργαλεία έχει στη διάθεσή της ώστε να λάβει πιο αποτελεσματικά στρατηγικής φύσης αποφάσεις; Π.χ. Balanced Scorecard, στρατηγικοί χάρτες, Business Model Canvas, Benchmarking;
6. Πως είναι δυνατόν να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η στρατηγική που διαμορφώθηκε; Σε τι βαθμό η επιχειρησιακή στρατηγική επηρεάζει/ διαμορφώνει την στρατηγική μάρκετινγκ, πωλήσεων, παραγωγής, ανθρώπινων πόρων κλπ;
7. Ποια είναι η κατάλληλη οργανωτική δομή, κουλτούρα και στυλ ηγεσίας για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής;

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Παπαδάκης, Β. (2016). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α, Θεωρία, 7η έκδοση, Ε. Σ. Μπένου, Αθήνα.
 • Θερίου, Ν. (2015). Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Γ΄ Έκδοση, Εκδ. Κριτική
 • Gamble, J. E., Peteraf, M.A. and Thompson, A.A. (2015). Essentials of Strategic Management: The quest for Competitive Advantage, 5th ed., NY: McGrawHill.
 • Gamble, J. E., Peteraf, M.A. and Thompson, A.A. (2015). Essentials of Strategic Management: The quest for Competitive Advantage, 5th ed., NY: McGrawHill.
 • Hunger, D. and Wheelen, T., (2014). Essentials of Strategic Management, Prentice Hall, 5th ed.
 • Johnson, M., Whittington R., Angwin D., Regnér, P. and Scholes K. (2014). Exploring Strategy, 10th ed, Prentice Hall.
 • Barney, J. (2014). Gaining and Sustaining Competitive Advantage, 4th ed Prentice Hall.
 • Carpenter, M and Sanders, G. (2014). Strategic Management: Text and Cases, 2nd ed, Pearson.
 • David, F. (2013). Strategic Management Concepts, 14th edition, Prentice Hall.
 • Mintzberg H, Lambel J, Quinn J and Ghoshal S. (2013). The Strategy Process, 5 th ed, Pearson.
 • Thompson, A., Strickland, A. J. and Gamble, J.E. (2013). Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases, 17th ed, McGraw Hill.
 • Lynch R.(2012). Strategic Management, 6th ed, Prentice Hall.
 • Hill, C. and Jones, G. (2012). Strategic Management, 10th ed Houghton Miffin Co.
 • Hunger D and Wheelen T (2012). Concepts in Strategic Management and Business Policy, 13th ed, Prentice Hall.
 • Kim, W.C. and Mauborgne, R. (2004). Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press.
 • Kaplan, R.S. and Norton, D.P (2004). Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcome,. Harvard Business School Press.

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή