Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Μάνατζμεντ
Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το σύγχρονο περιβάλλον των οργανισμών καθώς και να αντιληφθούν τις διοικητικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι εμπλουτίσει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις των φοιτητών αναφορικά με την αποτελεσματική υλοποίηση των λειτουργιών της διοίκησης ενός οργανισμού.

Περιγραφή μαθήματος

Το παρόν μάθημα θα ασχοληθεί με την ιστορία της διοικητικής σκέψης καθώς και με το δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον των οργανισμών. Επιπρόσθετα, θα εμβαθύνει στις βασικές λειτουργίες της διοίκησης δηλαδή στον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, και τον έλεγχο. Τέλος, θα δώσει έμφαση στο ρόλο και τη φύση των διοικητικών στελεχών σε σχέση με την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Πετρίδου, Ε. (2011). Διοίκηση-Μάνατζμεντ: μία εισαγωγική προσέγγιση, Τρίτη έκδοση, Εκδόσεις Σοφία.
  • Bateman, S. (2011), Διοίκηση επιχειρήσεων, Εκδόσεις Τζόλα.
  • Robbins, S. P. & Decenzo D. A. (2013), Διοίκηση επιχειρήσεων: αρχές και εφαρμογές, Εκδόσεις Κριτική.
  • Schermerhorn R. J., & Bachrach G. D. (2018), Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Broken Hill Publishers.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή