Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Λογιστική
Σκοπός μαθήματος

Εξήγηση της λογιστικής ως η γλώσσα των επιχειρήσεων. Εξήγηση και εφαρμογή λογιστικών εννοιών, παραδοχών και αρχών. Αξιολόγηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω των οικονομικών καταστάσεων. Έκδοση οικονομικών καταστάσεων και ανάλυση των σχέσεων μεταξύ τους. Λήψη και αξιολόγηση των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Περιγραφή μαθήματος

Λογιστική είναι ένα σύστημα πληροφοριών. Μετρά επιχειρηματικές δραστηριότητες, επεξεργάζεται δεδομένα σε εκθέσεις, και κοινοποιεί τα αποτελέσματα στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Λογιστική είναι «η γλώσσα των επιχειρήσεων». Όσο καλύτερα καταλαβαίνετε αυτή τη γλώσσα, τόσο καλύτερα μπορείτε να διαχειριστείτε τα οικονομικά σας, καθώς και την επιχείρησή σας. Η λογιστική πληροφόρηση πρέπει να είναι σχετική με τις ανάγκες των φορέων λήψης αποφάσεων και πρέπει να δίνει πιστά μια ακριβή εικόνα των οικονομικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Harrison W., Horngren C., Thomas W., 2015, Χρηματοοικονομική Λογιστική, 1η Ελληνική έκδοση, Εκδόσεις Broken Hill.
  • Τσακλάγκανος, Α., Σπαθής, Χ., 2015, Χρηματοοικονομική Λογιστική (σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη.
  • Peter Atrill and Eddie McLaney, 2016, Χρηματοοικονομική Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων, 5η έκδοση, Εκδόσεις University Studio Press.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή