Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα "Οικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων" εφαρμόζει την οικονομική θεωρία και τις μεθόδους της σε θέματα λήψης αποφάσεων από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση και εφαρμογή των πολιτικών των επιχειρήσεων και οργανισμών στα πλαίσια της λήψης αποφάσεων στρατηγικής σημασίας.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους εξετάζοντας πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μέσα από τη μελέτη του μαθήματος. Επιπλέον, θα αναπτύξουν μία κριτική κατανόηση των μεθόδων, διαδικασιών και επίκαιρων ζητημάτων γύρω από την Οικονομική της Διοίκησης.

Περιγραφή μαθήματος

Τα κυριότερα ζητήματα που θα εξεταστούν αφορούν τη σχέση ζήτησης – προσφοράς, τον καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, τον καθορισμό των παραγόντων υπολογισμού του κόστους και τα συστήματα κοστολόγησης, τον τρόπο δημιουργίας εσόδων, την επίτευξη κερδοφορίας, τη θεωρία παιγνίων, τη διάρθρωση των συστημάτων προϋπολογισμού και τον τρόπο δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Allen B. W., Weigelt K., Doherty N. and Mansfield E., “Managerial Economics: Theory, Applications and Cases”, W. W. Norton and Company, 8th edition, 2013.
  • Mankiw N. G., Taylor M. P. and Ashwin A., “Οικονομικά των Επιχειρήσεων”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2η έκδοση, 2018.
  • Keat P. and Young P., “Managerial Economics”, Prentice Hall, 6th edition, 2009.
  • Salvatore D., “Επιχειρησιακή Οικονομική στο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον”, Gutenberg, 2012.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή