Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων




Σκοπός μαθήματος

Οι ραγδαίες μεταβολές του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος (παγκοσμιοποίηση, ανταγωνισμός, κ.λπ.) επιδρούν άμεσα στις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Οι εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των χρηματιστηριακών αγορών παρέχουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά παράλληλα δημιουργούν και νέες προκλήσεις οι οποίες χρήζουν της κατάλληλης ανάλυσης και αντιμετώπισης.

Μέσα στο νέο αυτό πλαίσιο που σταδιακά διαμορφώνεται και εξελίσσεται, η επίτευξη μιας εύρυθμης χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και οργανισμό προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του. Η αυξανόμενη όμως πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων της χρηματοοικονομικής επιστήμης, καθιστά αναγκαία όχι μόνο τη θεωρητική εμβάθυνση στη φύση και την έννοια των προβλημάτων αυτών, αλλά πολύ περισσότερο την ανάπτυξη συγκεκριμένων μεθοδολογιών για την αντιμετώπισή τους, μέσα σε ορθολογικά και ρεαλιστικά πλαίσια.

Βασιζόμενο σε αυτή τη διαπίστωση, το μάθημα της Διαχείρισης Κινδύνων έχει ως αντικειμενικό σκοπό να αναλύσει τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προβλήματα που απαντώνται μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, κ.λπ.) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια, στα διάφορα είδη των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και στην ανάπτυξη των μεθοδολογιών διαχείρισής τους.

Περιγραφή μαθήματος

Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του μαθήματος είναι τα ακόλουθα:

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι – έννοιες, ορισμοί
o Κίνδυνος αγοράς
o Πιστωτικός κίνδυνος
o Κίνδυνος χώρας
o Κίνδυνος ρευστότητας
o Συναλλαγματικός κίνδυνος
o Λειτουργικός κίνδυνος
o Επιτοκιακός κίνδυνος
o Νομικός κίνδυνος
o Κίνδυνος διακανονισμού πληρωμών
o Κίνδυνος αφερεγγυότητας

Υποδείγματα μέτρησης και διαχείρισης του κινδύνου επιτοκίων και κινδύνου ρευστότητας
o Gap analysis
o Duration analysis
o D-gap analysis

Χρήση της μεθόδου Value at Risk (VaR) στη μέτρηση κινδύνων – εναλλακτικοί τρόποι μέτρησης των κινδύνων.

Υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει των κανόνων της «Επιτροπής της Βασιλείας»

Case studies.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Κοσμίδου Κ., Ζοπουνίδης Κ., “Συστήματα Διαχείρισης Τραπεζικών Κινδύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2003
  • Bessis J., ‘Risk management in Banking’, Second Edition, Wiley, 2002
  • Jorion P., “Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk”, 2nd Edition, McGraw-Hill, New York, 2000
  • Hefferman S., “Modern Banking in Theory and Practice”, John Wiley and Sons, 1996
  • Resti A., Sironi A., “Risk management and Shareholders’ Value in Banking”, J. Wiley & Sons, 2007
  • Saunders A., “Financial Institutions Management-A modern perspective”, McGraw Hill Editions, 2002

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή