Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Σκοπός μαθήματος

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πολυτιμότερος πόρος για την αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη όλων των οργανισμών. Στους σύγχρονους οργανισμούς, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν την εργασιακή συμπεριφορά, την εργασιακή ικανοποίηση , στην ανάπτυξη πολιτικών που θα εξασφαλίζουν ποιότητα και αποτελεσματικότητα στη Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων.
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφερθούν στους φοιτητές/τριες α) βασικές γνώσεις ώστε να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται αποτελεσματικά τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή συμπεριφορά και β) ειδικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

Περιγραφή μαθήματος

Θα μελετηθούν βασικές ενότητες της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, όπως είναι τα προσδιοριστικά στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο εργασιακό περιβάλλον, οι κλασικές και σύγχρονες θεωρίες υποκίνησης και ηγεσίας, καθώς και τα βασικά σημεία σχετικά με την δυναμική και την ανάπτυξη των εργασιακών ομάδων. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, όπως η προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, η επιμόρφωση και ανάπτυξη του, η αξιολόγηση απόδοσης, η παροχή ανταμοιβών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Duchanan D.A. και Huczynski A.A. (2010), Organizational Behaviour. Prentice Hall, 7th ed.
  • Mondy W.R. (2011), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, 11η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα.
  • Mullins L., Christy G. (2014). Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, UTOPIA, ISBN: 978-618-80647-7-5 (Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 41955712)
  • Robbins S. P. και Judge T. A. (2011), Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
  • Βακόλα, Μ. και Νικολάου Ι. (2012), Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  • Μπουραντάς, Δ. (2005), Ηγεσία, Εκδόσεις Κρητική, Αθήνα.
  • Ξηροτύρη-Κουφίδου, Σ. (1997) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων: Η Πρόκληση του 21ου Αιώνα στο Εργασιακό Περιβάλλον, Εκδόσεις Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 1997.
  • Χυτήρης, Λ. (2001), Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή