Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Διοίκηση Λειτουργιών
Σκοπός μαθήματος

Κατανόηση των εννοιών στο αντικείμενο της διοίκησης των επιχειρησιακών λειτουργιών με κύριο στόχο την άμεση εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις (εμπορικές
και βιομηχανικές) αλλά και εμβάθυνση στις έννοιες αυτές με στόχο την παραπέρα έρευνα σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικού.

Περιγραφή μαθήματος

(Α) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Εισαγωγή και Ανάθεση εργασιών, μελετών περίπτωσης και projects στους φοιτητές. Ο στρατηγικός ρόλος και οι στόχοι των επιχειρησιακών λειτουργιών, Στρατηγική στις επιχειρησιακές λειτουργίες, Σχεδίαση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, Σχεδίαση του Εφοδιαστικού Δικτύου, Σχεδιασμός και Έλεγχος Πόρων, Αποθεμάτων, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Σχεδιασμός των πόρων της επιχείρησης (ERP), Just-In-Time (JIT) και λιτές λειτουργίες, Σχεδιασμός και Έλεγχος των Έργων, Σχεδιασμός και Έλεγχος της Ποιότητας, Βελτίωση των λειτουργιών και διαδικασιών, Η προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM), Η Πρόκληση των επιχειρησιακών λειτουργιών.
(Β) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο ρόλος των υπηρεσιών στη σύγχρονη οικονομία, Στρατηγικές στις υπηρεσίες, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, Η αλυσίδα κερδοφορίας στις υπηρεσίες, Πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης και των πόρων μιας επιχείρησης.
(Γ) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ: Διαχείριση Έργων, PERT/CPM, PERT/TIME, Μοντέλα ελέγχου αποθεμάτων, Μοντέλα Προβλέψεων, Μοντέλα Ουρών Αναμονής και Μοντέλα Δικτύων Ουρών Αναμονής, Μοντέλα Γραμμικού Προγραμματισμού και Προσομοίωσης και εφαρμογές τους στη Διοίκηση των Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Τα πακέτα λογισμικού SOLVER of EXCEL, LIΝDO και MICROSOFT PROJECT. Το παίγνιο JIT.
(Δ) Παρουσιάσεις εργασιών, μελετών περίπτωσης και projects από τους φοιτητές.
(Ε) Διαλέξεις στελεχών επιχειρήσεων σε διάφορα θέματα της Διοίκησης Επιχειρησιακών Λειτουργιών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • FITZSIMONS, J. AND FITZSIMMONS, M. «SERVICE MANAGEMENT», Last Edition, MacGraw Hill.
  • SLACK, N., CHAMBERS, S. and JOHNSTON, R. «OPERATIONS MANAGEMENT», Last Edition, PRENTICE HALL.
  • S. CHRISTIAN ALBRIGHT and WAYNE L. WINSTON, BUSINESS ANALYTICS – DATA ANALYSIS AND DECISION MAKING, Fifth Edition, CENGAGE Learning, 2013.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή