Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Διοικητική Λογιστική
Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τη σημασία της λογιστικής πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων από τα στελέχη των επιχειρήσεων.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα εκτείνεται σε τρεις βασικούς άξονες: στην εκτίμηση του κόστους, στην τιμολόγηση και στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας. Έμφαση δίνεται σε εναλλακτικές μεθόδους κοστολόγησης όπως η κοστολόγηση στόχου και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων. Επιπλέον αναλύεται η έννοια της αποκεντρωμένης επιχείρησης και εξετάζονται διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την τμηματοποιημένη επιχείρηση, όπως η μεταφερόμενη τιμολόγηση και η αξιολόγηση της απόδοσης των διαφορετικών τμημάτων μίας επιχείρησης.
• Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική
• Η έννοια και η Μέτρηση του Κόστους
• Μεταβλητή Κοστολόγηση
• Κοστολόγηση Στόχου
• Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων
• Τιμολόγηση
• Τμηματοποιημένη Επιχείρηση και Μεταφερόμενη Τιμολόγηση
• Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας
• Ισορροπημένη Κάρτα Αξιολόγησης της Απόδοσης
• Τμηματοποιημένη Επιχείρηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης των Επιμέρους Τμημάτων
• Η έννοια του Υπολειμματικού Εισοδήματος, η σχέση του με το λογιστικό εισόδημα

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Χ. Νεγκάκης – Δ. Κουσενίδης, 2015. Διοικητική Λογιστική, ISBN 978-960-93-6404-1
  • R. Garrison – E. Noreen, 2006. Διοικητική Λογιστική, Κλειδάριθμος, ISBN 9789602099308
  • Δημητράς, Α. – Μπάλλας, Α., 2009. dιοικητική Λογιστική για Προγραμματισμό και Έλεγχο,Gutenberg, ISBN 960011272-Χ
  • Drury, C., 2007.Management and Cost Accounting, 7th Edition,Cengage Learning EMEA, ISBN 9781844605662

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή