Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Ελεγκτική
Σκοπός μαθήματος

Μια σειρά από εταιρικά σκάνδαλα, όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις Enron και WorldCom, συγκλονίζουν τις τελευταίες δεκαετίες τις διεθνείς αγορές, θέτοντας σε αμφισβήτηση τόσο το ρόλο των διοικήσεων των επιχειρήσεων, αλλά και των εξωτερικών ελεγκτών. Η ανάγκη για ρύθμιση της Ελεγκτικής και Λογιστικής είναι επιτακτική σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις χρηματοοικονομικές αγορές.

Το μάθημα έχει στόχο να μελετήσει τις βασικές αρχές, έννοιες και τεχνικές που σχετίζονται με τον εξωτερικό έλεγχο, καθώς και να αναλύσει το νομικό και ηθικό πλαίσιο που αφορά στον έλεγχο, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τον Κώδικα Δεοντολογίας. Ο  συνολικός σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση της σημαντικότητας του εξωτερικού ελέγχου για το κοινωνικό σύνολο, και στην επεξήγηση της φύσης και δομής της ελεγκτικής λειτουργίας. Επίσης, στοχεύει να παρουσιάσει την ελεγκτική διαδικασία και τις αρχές που διέπουν την ελεγκτική πρακτική.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

 • Εισαγωγή στον έλεγχο και επιλογή ελεγκτών.
 • Εξέλιξη και εννοιολογικό πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου.
 • Νομική και επαγγελματική ευθύνη του εξωτερικού ελεγκτή.
 • Σφαιρική εικόνα της ελεγκτικής διαδικασίας, τεκμήρια ελέγχου και καταγραφή.
 • Έναρξη και σχεδιασμός του ελέγχου.
 • Δειγματοληψία και έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Εσωτερικός έλεγχος και εταιρική διακυβέρνηση.
 • Έλεγχος Ταμείου-Συναλλαγών.
 • Έλεγχος εντοπισμού παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
 • Προγράμματα ελέγχου.
 • Ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας και εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • Σπαθής Χ. και Τσακλάγκανος, Α. (2017). Ελεγκτική. Τρίτη Έκδοση, Αφοι Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε.
 • ACCA F8 Audit and Assurance study text 2018, BPP Learning Media (ή Kaplan Publishing).

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή