Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Επικοινωνία και Μάρκετινγκ
Σκοπός μαθήματος

Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει την γνώση και κατανόηση των φοιτητών σε θέματα ανάπτυξης στρατηγικής, επικοινωνίας, με έμφαση στην ανάπτυξη της «δημιουργικής ιδέας», τη «μοναδική πρόταση πώλησης», το «μήνυμα» τον «σχεδιασμό του περιγράμματος» την «απεικόνιση» και την «ανάπτυξη του κειμένου». Παράλληλα εξετάζονται η επιλογή των «μέσων μαζικής επικοινωνίας» (μ.μ.ε) για την παρουσίαση του «μηνύματος» και η αγορά «χρόνου» και «χώρου» σε αυτά. Τέλος αναλύονται διαφορετικές μορφές επικοινωνίας στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ των επιχειρήσεων.

Περιγραφή μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Επικοινωνία και Μάρκετινγκ» αναφέρεται στην ανάλυση των δραστηριοτήτων της διαφήμισης και της προώθησης από τη σκοπιά της επιχείρησης και της διαφημιστικής εταιρείας. Παρουσιάζονται τα στάδια που συνθέτουν το διαφημιστικό πρόγραμμα διαπιστώνονται οι στόχοι ενώ προσδιορίζεται ο ρόλος και η βαρύτητα των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Συζητούνται οι παράγοντες που επιδρούν στο ύψος και στον τρόπο καθορισμού του διαφημιστικού προϋπολογισμού. Εξετάζεται η στρατηγική δημιουργίας της διαφήμισης που οριοθετείται από τη «δημιουργική ιδέα», τη «μοναδική πρόταση πώλησης» (U.S.P), το «μήνυμα» τον «σχεδιασμό του περιγράμματος» την  «απεικόνιση» και την «ανάπτυξη του κειμένου». Η επιλογή των «μέσων μαζικής επικοινωνίας» (μ.μ.ε) για την παρουσίαση του «μηνύματος» και η αγορά «χρόνου» και «χώρου» σ΄ αυτά καλύπτονται εκτεταμένα. Γίνεται αναφορά στη δομή, στην οργάνωση και στον τρόπο λειτουργίας της διαφημιστικής εταιρείας, ενώ παράλληλα σκιαγραφούνται οι εξελίξεις που αναφέρονται στη διαφήμιση στο διαδίκτυο (Internet), η πολιτική διαφήμιση και η κοινωνική διάσταση της διαφήμισης. Επιπρόσθετα αναλύονται σύγχρονα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, όπως θέματα κουλτούρας, οι επιδράσεις του μεταμοντερνισμού, η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μάρκετινγκ, τα κοινωνικά δίκτυα, το word of mouth και το Anti-branding.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Γ.Χ. Ζώτος και συν. (2018), Διαφήμιση: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, , Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
  • Belch, G.E. and M.A. Belch (2018) (μετάφραση), Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspectives, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλα.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή